• Прием

  Необходимо условие за записване е събеседване с директора, при което се изяснява ролята на родителите и образователната институция в процеса на възпитание на децата. При постъпване се сключва договор между родителите и детската градина към който се прилагат документите, посочени в Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

  • Копие от акта за раждане на детето
  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

  Начинът на плащане на таксите се отразява в Договора за обучение и възпитание. Предвидени са различни варианти на плащане - месечно, полугодие и  годишно.

  Когато децата от едно н също семейство посещават детската градина едновременно второто и всяко следващо дете имат право да ползват 10% отстъпка от такса "Възпитание и обучение".

  В ЧДГ" 101 ЗАЩО” се извършват извънкласни и извънучебни дейности, които родителите заявяват писмено.

  Допълнително се заплащат от родителя организираните от градината: закупуване на учебници по английски език, екскурзии, планинарско училище, ски училище и други мероприятия, които не влизат в задължителната учебна програма.

 • Организация

  Частна детска градина „101 Защо“ е създадена с лиценз на МОН № РД-14-152/04.11.2003 г. и работи по програма за предучилищно образование и подготовка.

  Тя е разположена в центъра на район „Красно село“ в уютна двуетажна самостоятелна сграда, с озеленен двор, площадка за игри, пясъчници, люлки и пързалки и като даденост – голямо игрище за спорт /площадки и футболно игрище/ точно пред входната врата на детската градина.

  Според възрастта на приетите деца в началото на годината се сформират последователни групи – 3-4 години, 4-5 години, 5-6 години и 6-7 години /подготвителна група/.

  Работното време на градината е от понеделник до петък от 7.30 до 18.00 часа.

  Учебната година за предучилищната група се открива официално на 15 септември.

  На завършилите подготвителна група се издава удостоверение за завършена подготвителна група.

  Артистичните, музикални и танцови способности децата имат възможност да изявяват пред публика на коледните, мартенските и юнските театрално-музикални и танцови спектакли, както и на тематичните открити уроци пред родители.

  Извънкласната и извънучилищната дейност се организира през свободното от учебните часове време /извън ДОИ/ и осигурява обучение и развитие ба специфични интереси и потребности на децата в областта на изкуствата, езиците и спорта.

  Детската градина работи целогодишно като през летните месеци заниманията се осъществяват по програма за лятната ваканция включваща: планинарско училище, лятно училище по английски език, спорт, танци-народни и модерни, музика и музикални игри, творчески занимания, театър в детската градина, открити уроци, отбелязване на различни международни и др. празници.

  ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

  Образователното съдържание се структурира в образователни направления:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Социален свят
  • Природен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Физическа култура
  • Игрова култура и пресъздаване
  • Конструктивно-технически и битови дейности

   

  Емоциите са най-доброто подкрепление на ученето и са в основата на надграждащото ниво в подготвителна група на ЧДГ „101 Защо“, което включва работа по следните проекти:

  „Тестове за интелигентност за деца“, „101 експеримента“, „Уроци по лидерство“, „Умно дете, богато дете“ – игра за начална финансова грамотност./виж Проекти/

  Включените в тези проекти са подбрани специално за деца и чрез забавление ги въвеждат в света на науката и финансите. Децата самостоятелно и с предварително осигурени средства и материали извършват опити, наблюдават и записват резултати.

  Иновации при обучението на деца в подготвителна група в ЧДГ „101 Защо“:

  • ·         Демократичен стил на преподаване
  • Аналитичния метод за работа с учебник
  • Способност за самообучение и умение за учене
  • Овладяването на научен език-важна предпоставка за учене
  • Опит за определение и стигане до заключение
  • Методът на асоциациите
  • „Мозъчна атака“ в обучението
  • Начини за анализиране и решаване вътрешно личностните проблеми
  • Практически методи за решаване на конфликти
  • Танграм – китайска логическа игра
  • Интерактивни методи в и чрез играта

   

  Иновационните методи водят до повишаване ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ – ЦЕЛ НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА.