• Мисия на ЧДГ "101 Защо"

  Частна детска градина "101 Защо" е създадена по идея на родители, които посещавайки Центъра за настоящи и бъдещи родители по възпитанието на децата си дадоха сметка за промяната на света и необходимостта от прилагането на нови практически подходи за възпитание и обучение.

  Тя е създадена за родители, които искат:

  • децата им да са щастливи, когато ходят на детска градина
  • добре възпитани, мислещи и образовани деца
  • да са сигурни, че талантът на тяхното дете е открит, запазен и развит
  • учители:
   -артистични, жизнерадостни, играещи деца
   - подкрепящи правото на детето на свободно изразяване на мнение
   -прилагащи в практиката си съвременните знания за детското развитие, познаващи индивидуалните особености на всяко дете
  • креативно обучение, което ще развие на-важните личностни качества у детето
  • среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическо развитие на тяхното дете.

   

  Всъщност всички ние - родители и педагози сме наясно какво искаме, искаме всяко дете да е здраво, добре възпитано и образовано. На думи е просто, но как да превърнем идеите в реалност за всяко дете? Като родители и педагози добре знаем, че това, което се случва с децата първите седем години от живота им има поразително влияние над успеха или провала в училище като цяло.

  С основание автора на "Пилешка супа за душата" Робърт Фулам споделя: "Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил в детската градина".

  Съзнаваме, че е голяма трудност и предизвикателство да разглеждаме днешните проблеми напред в бъдещето, да си представим нашите деца след десет години, и да обмислим какви точно умения и знания, програми и подкрепа ще са им потребни, за да успеят сега и в едно бъдеще, което може да бъде много по-различно от онова, което виждаме днес. Затова считаме, че най-добрият подход е детската градина да бъде гъвкава, динамична, в състояние да предвижда и да се адаптира към бъдещето. Това несъмнено ще носи белезите на постоянна промяна.

  Съгласни сме с родителите, че техните деца трябва да са щастливи в детската градина, но искаме в резултат от усвоеното в детската градина децата да бъдат още:

  • силно развити духовни деца, отнасящи се с любов и уважение към хората и природата
  • мислещи и съвестни
  • деца със собствено мнение
  • положителни лидери
  • с висока култура на поведение
  • любознателни и готови да усвояват знания цял живот
  • артистични и музикални, творци с развито въображение
  • самостоятелни и независими, способни да се самообучават, самоконтролират и самоуправляват
  • с висока степен на комуникативност на български и английски език
  • с изградена здрава психика и устойчив характер.

   

  За превръщането на всички тези прекрасни думи в основни личностни качества и реализиране на нашата мисия "ДЕЦА - ВЪЗПИТАНИ, МИСЛЕЩИ, ОБРАЗОВАНИ" е нужно целенасочено и концентрирано действие по изграждането им. 

 • Първият отзив

  Качват, че първите 7 години са най-важни за децата. Щастлива съм, че нашите деца прекараха тези години при вас. Затова искаме искрено да БЛАГОДАРИМ!

  Благодарим за заниманията и уменията, на които ги научихте; за прекрасните тържества, на които ни разплакваха и разсмиваха едновременно; за обичта и грижата с която ги обградихте.

  В Частна детска градина "101 Защо" те получиха много солидна основа не само по отношение на четене, писане, английски език, танци, музика. Там придобиха нещо още по-важно - добри навици да учат самостоятелно, развиха лидерски умения и още много други важни качества, които им помагат и сега.

  Днес с гордост наблюдаваме децата си как се справят сами с училище и получават отлични оценки, без никой от нас да се занимава с техните домашни, как не се страхуват да се изявяват пред публика, как умеят да увлекат и организират своите приятели след себе си.

  Убедени сме, че това се дължи до много голяма степен на вас, на вашия подход и любов към децата. От все сърце Ви пожелавам да запазите огромната си обич и едновременно с това необходимата строгост и да възпитавате здрави и умни деца, които да радват своите родители и вас.

  Елена и Антон Стратеви - родители на Маргарита и Емил Стратеви, възпитаници на ЧДГ "101 Защо".

 • Стратегия за развитие

  1.С цел повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновационни образователни методи се предвижда въвеждането на информационни и комуникационни технологии в учебния процес като:

  • превръщането на всяка класна стая в "Креативна класна стая"
  • подготовка на учителите за работа със съвременните технологии - иновативно, интерактивно и ефективно

  2. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби чрез:

  • ·Участия в телевизионни предавания, конкурси и други инициативи
  • ·Самостоятелно представяне на театрално-музикални и танцови спектакли на децата от ЧДГ „101 Защо“ на сцените на градско и национално ниво

  3.Изграждане на ефективна система за видео наблюдение с цел анализ и оценка на качеството на качеството на възпитание и обучение в ЧДГ „101 Защо“.

  4.С цел създаване на конкурентноспособна, динамична, основана на знания педагогическа среда за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и усъвършенстване на педагогическите кадри ЧДГ „101 Защо“:

  • Ежегодно взема участие в цялостната програма от месечни семинари и обучения към Асоциация Оптима и Кеймбридж училищата в България, провеждани специално за учители от Асоциацията, с цел непрекъснато усъвършенстване на учебния процес и запознаване с най-новите техники и практики в преподаването на английски език за деца на Университета Кеймбридж
  • ·Ще продължава да развива своето участие като член на PartBase-възможност за обмяна на опит между Европейските образователни институции в търсене и изучаване на добри практики
  • ·Организира семинари в Училището за родители, отворено както за личния състав, така и за желаещи родители

  5.Развитие на извънкласните и извънучилищните дейности и ритуализация на живота в детската градина.

  6.Работа по проект „Намери си другарче в ЕС“.

  7.Работа по секторна програма с цел създаване на Училищно партньорство с English Day Care Center – Финландия.

  8.Работа по проект „Голямото четене“ до превръщането му в традиция за Частна детска градина „101 Защо“.

  9.Участие в европейски инициативии чрез насочване на пълния потенциал от интелектуални и професионални знания и опит на ръководството и персонала на детската градина за реализацията им.

  10.Участие заедно с децата в Проект „Ние говорим – We Talk“ и осигуряване наметодологически материали с практически насоки. Чрез програмата децата имат възможност да използват езика и да работят за върху преодоляване на езиковата бариера.

  11.Работа върху проект за създаване и разкриване на Частно основно училище като естествено продължение на Частна детска градина „101 Защо“

 • ЕК на персонала

  I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. Етичния кодекс поставя етичните норми на поведение на персонала, които работещите в детската градина следва да спазват.

  Чл. 2. Основна цел на настоящия кодекс е като утвърждава стремежа на работещите с деца за етичност в практическа дейност да съдейства за осъществяването на образователната мисия и цели на заведението, да повишава общественото доверие в морала и професионализма на работещите за превръщане на детската градина в лидер сред детските градини в България и европейското образователно пространство.

  Чл. 3. Етичният кодекс е неразделна част от основните документи, с които се регламентира дейността на детската градина и е еднакво задължителен за всички работещи в ДГ.

  II.ЦЕННОСТИ

  Чл. 4. Основните морални и професионални ценности, изповядвани от работещите в ДГ „101 Защо“ са:

  · Честности откровеност

  ·Отговорност

  ·Уважение

  ·Толерантност

  ·Добронамереност

  ·Лоялност

  ·Компетентност

  ·Инициативност, творчество и предприемчивост

  Чл. 5. В своята дейност екипът се солидаризира и прилага стандартите за етично поведение, отразени в Етичния кодекс на работещите с деца.

  III.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА

  Основните принципи на Етичния кодекс при работа с деца са:

  Чл.6. Възпитанието на децата да се осъществява в дух на човещина, която осигурява на всички хора радост, щастие и успех в живота и води до разбирателство, толерантност и приятелство.

  Чл.7. Да създават среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

  Чл.8. Да отключат и развият на-важното-духовните потребности на децата.

  Чл.9. За децата да се положи такова възпитание, което да осигурява високо самочувствие идостойнство, за да бъдат конкурентно способни, с добре развити дадености и способности и усет за етична отговорност.

  Чл. 10. Да разбират и уважават уникалността и потенциала на всяко дете.

  Чл.11. Да изградят партньорски /демократични/ взаимоотношения с децата.

  Чл.12. Да съдействат с личния си пример за изграждане наартистичности жизнерадостност на децата.

  Чл.13. Да основат практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните способности на всяко дете.

  Чл.14. Да осигурят на децата възможност за игра и почивка.

  Чл.15. Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнението по всички въпроси.

  Чл. 16. Да бъдат справедливи в оценката на възможностите и поведението на децата, за да гарантираттяхното спокойствие, спокойствието на родителите и да не унизяват самочувствието и достойнството им.

  Чл.17. Да неизползватпрактики, които дискриминират понякакъвначин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на база на статуса, поведението или убежденията на родителите.

  IV.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

  Чл. 18. Отношенията на персонала към клиентите и родителите почиват на основата на зачитане на човешкото достойнство, взаимно уважение, честност, доверие и грижа за високо качествено обслужване и обучение.

  Чл. 19. Служителят с необходимия професионализъм и такт прави предложения на родителя заедно да уточнят проблемите на доброто възпитание и основните личностни качества на детето, върху която се работи и следва да се работи, така че родителят, удовлетворен от съвместната работа да приеме ДГ като място за реално сбъдване на неговите надежди.

  Чл. 20. Служителят обективно и задълбочено дава отговори на родителите за същността на извършената работа с децата им, както и споделя за наличието на новости в своята област и ползата от приложението им. За всичко направено с децата служителят уведомява родителя за постигнатите цели.

  Чл. 21. Служителите в ДГ следва системно да общуват с родителите като техните препоръки и предложения внасят незабавно /писмено или устно/ до Директора на ДГ.

  Чл.22. Служителят в ДГ следва чрез обслужването си да удовлетворява и някои духовни потребности на родителите.

  Чл. 23. Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните му задължения.

  Чл. 24. Служителят извършва обслужване, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на родителите и да им предоставя цялата необходима информация.

  Чл. 25. Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява и без да превишава служебните си правомощия, като при необходимост предприема действия за пренасочване на въпроса към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

  Чл. 26. При общуването с клиенти служителят, не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да си преустанови без налагане на санкции, оказване на психологически натиск или физическо насилие.

  V.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РЪКОВОДСТВОТО

  Чл. 27. Служителят е длъжен да спазва йерархията и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на неговите непосредствени и висшестоящите на тях ръководители в ДГ.

  Чл. 28. Служителят подпомага ръководството при разработването и провеждането на политиката на ДГ, както и при изпълнението на взетите решения.

  Чл. 29. Служителят изпълнява задълженията си професионално, компетентно, честно и безпристрастно в съответствие с изискванията на ръководството.

  Чл. 30. С оглед яснотата служителят поставя пред ръководството и прекия си ръководител навреме, открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа.

  Чл. 31. При изпълнение на служебните си задължения служителят следва системно и постоянно поведение за доказване на доверие към него от страна на колеги и ръководство и изграждане увереност у тях за лоялността му.

  VI.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ

  Чл. 32. Колегите са най-съществените партньори в работата, което налага винаги да се взема предвид и безпристрастно тяхното мнение.

  Чл. 33. Служителят проявява готовност да съдейства на своите колеги при изпълнението на служебните им задължения като спазва както собствения си, така и техния авторитет.

  Чл. 34. Взаимоотношенията между колегите се основава на отношения на уважение, добронамереност, честност и толерантност, като не се допуска поведение, което накърнява личното им достойнство , права и законни интереси.

  Чл. 35. Недопустимо е възникването на конфликт между служители на работното място, независимо от възникналите обстоятелства.

  Чл. 36. Лични противоречия се разрешават чрез диалог между страните, а когато това е невъзможно чрез директора на детската градина.

  VII.ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

  Чл. 37. Всяко поведение, несъвместимо с основните ценности на ЕК е неприемливо за служителя както на работното място, така и извън него.

  Чл. 38. Всеки служител в ДГ изпълнява съвместно и отговорно служебните си задължения.

  Чл. 39. Служителят не допуска на работното си място и извън него поведение, което уронва престижа на ДГ.

  Чл. 40. Служителя не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица, както и сам да дава повод или да иска да му се дават подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения и репутация на заведението.

  Чл. 41. Служителят не използва служебното си положение, власт или информация в своя или чужд личен интерес.

  Чл. 42. Служителят не трябва да изразява лични мнения пред други лица/колеги, родители, клиенти, държавни и контролни органи и други/ по начин, който може да се тълкува като официална позиция на ДГ.

  Чл. 43. Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да си преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

  Чл. 44. Външния вид и облеклото на служителя следва да е съобразен с имиджа на ДГ като възпитателна институция. В този смисъл той следва да изглежда по начин, подходящ за средата в която работи.

  X. МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ/ГАРАНЦИЯ

  Чл. 45. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се насочват служителите към спазване на етичните норми.

  Чл. 46. За неспазване нормите на етичния кодекс може да се предвиждат и налагатсанкции, посочени в КТ и други нормативни документи, които регламентират дейността на ДГ.

  XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 47. Етичния кодекс е утвърден със Заповед на директора на ДГ и влиза в сила от датата на утвърждаването му.

  Чл. 48. При постъпване на работа в ДГ служителят е длъжен да се запознае както с другите вътрешни нормативни документи, така и с разпоредбите на настоящия ЕК.

 • ЕК на децата

  I. Цел: Да запознае децата с нормите на етично поведение и утвърди стремежа за спазване им в семейството, детската градина и обществото.

  II.Основни ценности на етиката, които децата следва да разберат, формират и показват с поведението си:

  • ·Любов и уважение към децата, приятели, учители, семейство и всички хора, с които общуват;
  • ·Честност и откровеност;
  • ·Отговорност;
  • ·Вежливост;
  • ·Толерантност;

   

  III.Принципи за формиране на ценностите на етикета у децата.

  Децата трябва:

  1.Да са справедливи спрямо другите и да показват своето уважение към тях;

  2.Да казват винаги истината и да бъдат откровени при отговор на зададените им въпроси като не прикриват както собствените си, така и чуждите слабости;

  3.За всичко, което не знаят, не разбират и което ги вълнува да зададат навреме въпросите си към учители, родители, приятели и други и да искат отговор;

  4.Без страх да дават препоръки на своите приятели, учители и родители за утвърждаване на етичните ценности;

  5.Да се интересуват и проявяват грижа за своевременно попълване на „лична книжка“ за оценка резултата на техния труд от съответните учители и родители;

  6.Да служат с личния си пример на поведение за изграждане на добра възпитателна среда в детската градина;

  7.Да представят себе си и детската градина навсякъде и във всичко с високата си култура на поведение.

  IV.Приложение на Етичния кодекс

  1.Етичният кодекс се разяснява и предлага ежедневно от учителите във всички видове занимания на съответните групи;

  2.Изпълнението му се контролира от ръководството на детската градина и всички служители в нея, които влизат във взаимоотношения с децата;

  3.Сигналите за всички случаи на добри прояви или нарушения на ЕК от децата се подават на учителите, отговорни за съответното дете и те нанасят оценката в „лична книжка“;

  4.Родителите всяка вечер получават от децата „лична книжка“ и се информират по съответните показатели за спазване принципите и ценностите на ЕК, след което разговарят с детето, правят анализ и дават своите препоръки;

  5.За всички ново постъпили деца учителите осигуряват търпеливо и плавно въвеждане в изпълнението на Етичния кодекс.

   

  ЧДГ „101 Защо“

 • ОБРЪЩЕНИЕ към децата

   

  Мили малки дечица, ще се учим от вас,

  ще направим градина, а цветята ще сте вие.

  Грижата ни няма да е досадна работа, а само

  щастливо партньорство и доверие.

   

  ЧДГ „101 Защо“

 • С какво се отличаваме

  Специфични предимства:

  • Учебна програма за ранно развитие на мислещи, възпитани и образовани деца
  • Специализирана подготовка на децата от 3 и 4 група за участие в математически състезания за ПГ
  • Разширено изучаване на математика от 1-ва група /авторска методика/
  • СИП математика 3 и 4група - работа по канадската система "Jump Math"
  • Американска система за преподаване на математика - 1, 2, 3 и 4група, работа с мултимедийна дъска
  • Ранно формиране на четивните умения на децата /авторска методика/
  • Съвместа дейност с Национален природонаучен музей и Национален исторически музей - природни и социални науки
  • Сценични театрални, музикални и танцови изяви на сцената на Младежки театър
  • Награди от участия в международните детски фестивали на изкуствата – „Лачени обувки“ в гр. Берковица и „Млади таланти“ в гр. София и Вивапиано, гр. София
  • Одобрен проект „Прием на асистент“ по европейска секторна програма „Коменски“ за 2011 г.
  • Авторска учебна програма по английски език „Step forward” – кандидат по инициативата „Европейски езиков знак“ за 2011 г.
  • Иновативна оценъчна система, изградена на основата на Теорията за множествените интелигентности
  • Работа по програма „Позитивно възпитание в класната стая“
  • Програма за високи изисквания за култура на поведение „Етичен кодекс за деца“
  • Книга за родителя – информационен седмичен отчет
  • Възможност за прием в детския танцов ансамбъл „Чинари“
  • Член на  ОПТИМА - единственият орган у нас, упълномощен да прилага акредитационния механизъм за качествени езикови услуги и Кеймбридж училищата в България
  • Оторизиран член на National Geographic Kids, NASA Kids, Science in School от 2011 г.
  • Уроци по „Лидерство за деца“ по бестселъра на Р. Кийосаки „Богато дете-умно дете“
  • Работа по проекти: На гости, 101 Експеримента, Игрите на нашето детство, Игри и тестове за развитие на интигентностите у децата, Детска градина без телевизия, Финансова грамотност за деца /виж проекти/
  • Богат международен празничен календар /виж проекти/
  • Обмен и развитие на международните контакти в образованието чрез използването на Part Base и Global Gateway
  • Седмични вътрешно - квалификационни дейности за педагогическите кадри
  • „Училище за родители“-индивидуални и групови  родителски срещи